מדיניות פרטיות

א. מבוא

הפרטיות של מבקרי האתר מאוד חשובה לנו, אנו מחויבים לשמירתה. המדיניות מסבירה מה אנו נעשה עם המידע האישים שלכם. הסכמה לשימוש בעוגיות (cookies) בהתאם לתנאי המדיניות הנ"ל בביקורכם הראשוני באתר נותנת לנו הרשאה לעשות שימוש בעוגיות בכל פעם שתיכנסו לאתר שלנו.

ב. קרדיט

מסמך זה נוצר על-ידי שימוש בתבנית מאתר SEQ Legal (seqlegal.com), ונערך על-ידי Website Planet.

ג. איסוף מידע אישי

סוגי המידע האישי הבאים יכולים להיאסף, להישמר, ושיעשה בהם שימוש:

מידע אודות המחשב שלכם לרבות: כתובת IP, מיקום גיאוגרפי, סוג דפדפן וגרסה, וסוג מערכת הפעלה.

מידע אודות ביקורים ושימוש באתר לרבות: מקור הפניה, אורך זמן שהות, דפים שנצפו, ודרכי ניווט באתר.

מידע כגון כתובת מייל, שמוזן בעת רישום באתר.

מידע המוזן בעת יצירת פרופיל באתר – לדוגמה: שם, תמונה, מין, תאריך לידה, מצב משפחתי, תחומי עניין ותחביבים, שנות לימוד, ומצב תעסוקתי.

מידע כגון שם וכתובת מייל, שהוזן לצרוך הרשמה לקבלת ניוזלטר/ מידע למייל.

מידע המוזן בעת שימוש בשירותי האתר.

מידע הנוצר בעת שימוש באתר לרבות: מתי, באיזו תדירות, ותחת אילו נסיבות נעשה השימוש.

מידע המיוחס לרכישות, שירותים, או עסקאות המבוצעות באתר לרבות: שם, כתובת, מספר טלפון, כתובת מייל, ופרטי כרטיס אשראי של המבצע.

מידע שאדם מעלה לאתר אשר בכוונתו לפרסם במרשתת (אינטרנט) לרבות: שם משתמש, תמונת פרופיל, ותוכן הפרסום.

מידע המכיל התכתבות מכל סוג שהוא הנשלחת לאתר /או לכתובתנו במייל, לרבות תוכן ההתכתבות ומטא-דאטה.

כל מידע אישי שאדם שולח אלינו.

 

בטרם מוסר אדם מידע אישי על אדם אחר, חובה עליו לקבל את הסכמת האחר הן לפרטי המידע והן לשימושם בהתאם למדיניות הנ"ל. 

ד. שימוש במידע אישי

מידע אישי המגיע אלינו דרך אתר ישמש לצרכים המפורטים במדיניות הנ"ל ו/או בדפים רלוונטים באתר זה. אנו רשאים להשתמש במידע אישי לצרכים הבאים:

 

ניהול האתר והחברה שלנו.

התאמה אישית של האתר לצרכי המשתמשים.

מתן אפשרות להשתמש בשירותים הניתנים באתר.

שליחת מוצרים הנרכשים דרך האתר.

מתן שירותים שנרכשים דרך האתר.

שליחת מידע שאינו פרסומי.

שליחת התראות למייל בהתאם לבקשת המשתמש.

שליחת ניוזלטר, בהתאם לבקשת משתמש (ניתן לבקש להפסיק לקבל את הניוזלטר בכל עת).

שליחת תוכן פרסומי ממוקד לגבי פעילויות החברה שאנו סבורים שיכול לעניין את המשתמש בין אם בדואר, במייל, או כל דרך דומה שהמשתמש הסכים לה (ניתן לבקש להפסיק לקבל תוכן פרסומי בכל עת).

מתן נתונים סטטיסטיים לצד שלישי לגבי הפעילות של המשתמשים באתר (לצד שלישי לא תהיה אפשרות להפיק מידע על משתמש ספציפי מנתונים אלו).

טיפול בבקשות ותלונות של משתמשים לגבי האתר.

הגנה על האתר מפני הונאות.

וידוא הסכמה לתנאי השימוש באתר (לרבות הודעות פרטיות הנשלחות לשרת הודעות פרטיות באתר).

מידע אישי שאדם פרסם באתרנו, יפורסם ויעשה בו שימוש בהתאם למתן הסכמתו של אותו אדם.

 

הגדרות הפרטיות של המשתמש יכולות להגביל את פרסומו של מידע אישי באתרנו וכן יכולות להיות מותאמות לאפשרויות הפרטיות של האתר.

 

ללא הסכמת המשתמש באתר, לא יינתן מידע אישי לאף גורם חיצוני או שיווקי.

ה. מסירת מידע אישי

אנו עשויים למסור את המידע האישי שלכם לעובדים, יועצים, סוכנים, ספקים וספקי-משנה במידה והדבר הכרחי, לפי הנאמר במסמך זה.

אנו עשויים למסור את המידע האישי שלכם לכל עובד בחברה:

לפי הקבוע בחוק;

לכל הליך משפטי המתנהל;
על מנת להגן על זכויות (למשל על מנת למנוע הונאות והפחתת סיכון אשראי);

לרוכש ובאי כוחו מכל עסק שאנו (או באי כוחנו) מוכרים לו;

לכל אדם שאנו מאמינים שעשוי לפנות לבית משפט או רשות אחרת.

לרוכש (או לרוכש העתידי) מכל ארגון או נכס אשר אנו מוכרים לו;

לכל אדם הסבור כי יפנה לבית משפט או לרשות דומה על מנת להעביר את המידע האישי אשר, לדעתנו הסבירה רשות כזו היא בעלת סבירות גבוהה לעשות שימוש במידע האישי.

לכל יוצאי הדופן אשר הוזכרו במסמך זה לא נעביר את פרטי המידע האישיים לצד ג'.

ו. העברת מידע בינלאומית

יש באפשרותנו למסור מידע אישי של משתמש לכל עובד, שוטר, סוכן ביטוח, יועץ מקצועי, סוכן, ספק, או עובד קבלן במידת הצורך לשם הכלת המדיניות הנ"ל.

יש באפשרותנו למסור מידע אישי של משתמש לכל חבר בקבוצת החברות (כלומר חברות-בת, חברת-אם וחברות-אחיות) במידת הצורך לשם הכלת המדיניות הנ"ל.

יש באפשרותנו למסור מידע אישי של משתמש:

בהתאם לדרישה על-פי חוק.

לצורך הליכים משפטיים קיימים או עתידיים.

על מנת לבסס, להוציא לפועל, או להגן על זכויותינו המשפטיות (לרבות מתן מידע לאחרים לצורך מניעת הונאה והפחתת סיכוני אשראי).

לרוכש (או רוכש פוטנציאלי) של החברה או נכסיה שאנו מוכרים (או מחויבים למכירה). וכן;

לכל אדם שאנו סבורים כי יפנה לבית משפט או רשות מוסמכת אחרת לצורך מסירת פרטים אישיים, כאשר קיימת סבירות כי בית המשפט או אותה רשות ידרשו מסירה של מידע אישי זה.

למעט המפורט במדיניות הנ"ל, לא יימסר מידע אישי לצד שלישי.

ז. שמירת מידע אישי

סעיף זה מסדיר את מדיניות והליך שימור המידע שלנו, אשר בא להבטיח כי אנו פועלים בהתאם למחויבויותינו המשפטיות בכל הנוגע לשימור ומחיקה של מידע אישי.

מידע אישי שאנו מעבדים לצורכי האתר לא ישמר מעבר לנדרש לצורך זה.

מבלי לפגוע בנאמר לעיל, אנו שומרים את הזכות למחוק נתונים אישיים בהתאם לנסיבות הבאות בכל לעת לדרישת המשתמש. על אף האמור בסעיף זה, כן ישמרו מסמכים (לרבות מסמכים אלקטרוניים) המכילים נתונים אישיים:

במידה ונדרש על פי חוק.

במדיה ואנו בסורים כי המסמך רלוונטי להליכים משפטיים קיימים או עתידיים.

לצורך ביסוס, הוצאה לפועל, והגנה על זכויותינו משפטיות (לרבות מסירת מידע לאחרים לצורך מניעת הונאות והפחתת סיכוני אשראי).

ח. אבטחת המידע האישי

אנו ננקוט באמצעי זהירות טכנולוגיים סבירים לצורך מניעת איבוד, שימוש לרעה, או שיבוש מידע אישי.

אנו נשמר את כל המידע האישי של המשתמש בשרתים שלנו (המוגנים על-ידי סיסמה וחומת אש).

כל המסחר הפיננסי האלקטרוני המוזן באתרנו יהיה מוגן על-ידי טכנולוגיית הצפנה.

המשתמש מכיר בסיכונים הטבועים בהצפת מידע ברחבי הרשת, ושאין ביכולתנו לספק אבטחה מוחלטת של נתונים ברחבי הרשת.

המשתמש אחראי לשמירת סיסמת כניסתו לאתר בצורה מאובטחת. אנו לא נבקש לשתף סיסמה זו (למעט בעת ההתחברות לאתר).

ט. תיקונים

המדיניות הנ"ל תעודכן מעת לעת. מומלץ לבקר בדף זה אחת לכמה זמן לצורך ווידוא והבנה של תנאי המדיניות. באפשרותנו לעדכן את המשתמשים בשינויים במדיניות באמצעות מערכת ההודעות הפרטיות באתר.

י. הזכויות המשתמש

משתמש רשאי להורות כי פרטי מידע אישי לגביו יהיו חסויים. מסירת מידע שכזה יהיה כפוף לבאות:

מתן פרטי תשלום, וכן פרטי הזדהות הנחוצים לכך.

אנו רשאים להסתיר מידע אישי של משתמש לבקשתו ובהתאם לחוק.

משתמש רשאי להורות בכל עת שלא יעשה שימוש בפרטיו האישיים למטרות שיווק.

בפועל, משתמש יתבקש לתת את הסכמתו מראש לשימוש בפרטיו האישיים למטרות שיווק, או שתינתן לו האפשרות לאסור את השימוש בפרטיו האישיים למרות שיווק.

י"א. אתרי צד ג'

האתר שלנו מכיל קישורים אל, ופרטים של, אתרים צד ג'. אין לנו שליטה על, ולא באחריותנו, מדיניות האבטחה והפרקטיקה הנהוגה באתרים אלו.

י"ב. עדכון מידע

בבקשה הודיעו לנו אם המידע האישי שברשותנו דרוש תיקון או עדכון.

י"ג. קוקיז

האתר שלנו עושה שימוש ב"עוגיות". "עוגיה" היא קובץ המכיל מחרוזת אותיות או מספרים, המשמשת לאימות, למעקב ולאגירת מידע על אודות גולש באתר אינטרנט, כגון שמירת העדפות המשתמש. העוגייה מייצגת מצב מסוים של גלישה באתר או שימוש באפליקציה. לעיתים, גם אתרים שאינם האתר שיצר את העוגייה יכולים להשתמש בה. העוגייה נוצרת על ידי השרת שמעביר אותה לדפדפן ששומר אותה בזיכרון המחשב. המחרוזת מוחזרת חזרה לשרת בכל פעם שהדפדפן יוצר קשר עם השרת וכך למעשה יכול השרת לזהות את המשתמש ולאחזר מידע שנשמר בין שיחות שונות. עוגיה יכולה להיות תמידית או זמנית; עוגיה תמידית תשמור את המידע בדפדפן עד לפקיעת התוקף שהוגדר לו, במידה והמשתמש לא מחק אותה לפני כן. עוגיה זמנית, לעומת זאת, תפוג בסיום פעילות המשתמש, בעת סגירת הדפדפן. עוגיות אינן מכילות מידע לזיהוי משתמש ספציפי, אך מידע אישי שאנו שומרים יכול להיות מקושר למידע הנשמר בעוגיות.

שמות העוגיות שמשמשות את אתרנו, והמטרות שלשמן אנו משתמשים בהן, מפורטות להלן:

אנו משתמשים ב-"Google Analytics" באתר שלנו לזיהוי התקשרות ממחשב.

מרבית הדפדפנים חוסמים עוגיות – למשל:

בדפדפן Internet Explorer (גרסה 10) ניתן לחסום עוגיות דרך הגדרות עקיפה על-ידי בחירה בתפריט "כלים", "אפשרויות אינטרנט", פרטיות" ואז "הגדרות מתקדמות".

בדפדפן Firefox (גרסה 24) ניתן לחסום עוגיות על ידי בחירה בתפריט "כלים", "אפשרויות", "פרטיות" בחירת "השתמש בהגדרות מותאמות אישית להיסטוריה" בתפריט שנפתח, ומחיקת הסימון של "אפשר עוגיות מאתרים". וכן;

בדפדפן Chrome (גרסה 29) ניתן לחסום עוגיות על-ידי כניסה לתפריט "התאמה אישית ובקרה", בחירה ב"הגדרות", "הצג הגדרות מתקדמות", "הגדרות תוכן", ובחירת "חסום בקשות מידע מאתרים" תחת כותרת "עוגיות".

לחסימה כללית של עוגיות יהיו השלכות שליליות על שימוש אתרים רבים. אם תחסמו עוגיות לא יהיו זמינות עבורכם על האפשרויות באתרנו.

ניתן למחוק עוגיות שנשמרו על גבי המחשב – לדוגמה:

בדפדפן Internet Explorer (גרסה 10), יש צורך למחוק עוגיות באופו ידני (ניתן למצוא הסברים לכך בכתובת http://support.microsoft.com/kb/278835).

בדפדפן Firefox (גרסה 24), ניתן למחק עוגיות על ידי בחירה בתפריט "כלים", "אפשרויות", "פרטיות"

"השתמש בהגדרות מותאמות אישית להיסטוריה", בחירת "הצג עוגיות", ולאחר מכן בחירת "מחק כל העוגיות". וכן;

בדפדפן Chrome (גרסה 29), ניתן למחוק את כל העוגיות על-ידי כניסה לתפריט "התאמה אישית ובקרה", בחירה ב"הגדרות", "הצג הגדרות מתקדמות", "נקה נתוני גלישה" וסימון "מחק עוגיות ותוספים מאתרים אחרים" לפני לחיצה על "נקה נתוני גלישה".

למחיקת עוגיות יהיו השלכות שליליות על שימוש באתרים רבים.

השמות של הקוקיז שאנו משתמשים בהם באתרנו והמטרות שלהם הם כפי המופיע מטה:

אנחנו משתמשים ב-Google Analytics כדי לזהות שימושים ממחשב.

רוב הדפדפנים מאפשרים לכם לסרב לקבל קוקיז, למשל Firefox, Chrome ועוד.

לחסימת כל הקוקיז תהיה השפעה שלילית על השימושיות של אתרים רבים. במידה ואתם חוסמים קוקיז, לא תוכלו להשתמש בפיצ'רים השונים באתרנו. עם זאת, אתם יכולים לבטל קוקיז הקיימים כבר עכשיו במחשב שלכם ב-Firefox וב-Chrome.